Yhdistys

Etusivu / Yhdistys

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja

Sanna Kaski

Jäsenet

Ira Pogrebetski
Henna Vuorenmaa
Eiri Välikangas
Aiden Luosujärvi
Juulia Kaskenoja
Minna Sihvo (varajäsen)
Elina Viikilä (varajäsen)

 

Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 06.09.2021

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kissojen suojelu – Kisu ry. ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa hädänalaisia kissoja parhaalla mahdollisella tavalla, edistää eläinsuojelutyötä valtakunnallisesti resurssiensa mukaan ja vastustaa kaikenlaista eläinten väärinkäyttöä ja rääkkäystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa laillisin keinoin kiinni ja vastaanottaa huolehdittavakseen hädänalaisia kissoja.
Jokaisen huolehdittavaksi otetun kissan tila arvioidaan ja kissaa autetaan yksilölle parhaalla tavalla. Yhdistyksen toimintaan kuuluu valistus-, neuvonta-, opastus- sekä tiedotustoiminta eläinsuojelutyöstä. Yhdistys toimii yhteistyössä viranomaisten sekä muiden eläinsuojelutoimijoiden kanssa. Yhdistys pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia edistäviä lakeja, asetuksia ja käytäntöjä ottamalla kantaa ja antamalla ehdotuksia viranomaisille, päättäjille sekä muille tarvittaville tahoille. Yhdistys järjestää keskusteluja informaatiotapahtumia, tempauksia ja muuta vastaavaa toimintaa, jotta eläinten yleinen kohtelu yhteiskunnassa paranee ja myönteinen ilmapiiri eläintenoikeuksien puolesta lisääntyisi. Yhdistys voi olla halutessaan jäsenenä toimintaansa soveltuvassa järjestössä tai yhteisössä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja muita varainhankintatempauksia. Yhdistys voi myydä omia tuotteitaan, eläinhoito- ja eläinsuojelutarvikkeita ja harjoittaa eläinten hoitolatoimintaa kuitenkin siten, ettei se muodostu yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi. Yhdistys voi luovuttaa
eläimiä suojamaksua vastaan. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen viranomaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa jäsenilleen tai siihen osallisille taloudellista voittoa, hyötyä tai muuta etuisuutta eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan ole pääasiassa taloudellista.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Ensikotijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kanssa ensikotisopimuksen tehnyt henkilö.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kannattavaksi jäseneksi, perhejäseneksi ja varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa maksamalla vuotuisen jäsenmaksun.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus saattaa hallituksen tekemä erottaminen seuraavan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä tästä kirjallinen pyyntö hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen sai tiedon erottamisestaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus saattaa hallituksen tekemä erottaminen seuraavan vuosikokouksen ratkaistavaksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja ensikotijäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. Hallitus voi alentaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksua tai vapauttaa hänet jäsenmaksusta huonon varallisuustilanteen perusteella.

Varsinaisina jäseninä olevilta luonnollisilta henkilöiltä ja yhteisöiltä voidaan periä erisuuruiset jäsenmaksut.

6. Hallitus ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia henkilöjäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin, hallituksen jäsenet tai muut hallituksen erikseen nimenkirjoitusoikeudellisiksi nimeämät toimihenkilöt, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessasiitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15-vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä 15-vuotta täyttäneellä perhejäsenellä, ensikotijäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • kokouksen avaus
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  • päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävänkokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Rahankeräyslupa

Yhdistyksellä on koko Suomen alueella, Ahvenanmaata lukuunottamatta, keräyslupa hädänalaisten kissojen auttamiseeen. Yhdistyksen lahjoitustili on: Nordea/ IBAN: FI40 1146 3001 1286 66

Rahankeräysluvan saaja:
Kissojen suojelu – Kisu ry

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Luvan numero:
RA/2021/1470

Keräyksen toimeenpanoaika:
12.12.2021 – toistaiseksi

Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko Suomi, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Hädänalaisten kissojen ruoka – kuntoutus – eläinlääkäri- ja hoitotarvikekuluihin.

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää:
Ei määräystä.

Käytännön toimeenpanija:
Luvan saaja.