Tietosuojaseloste

Etusivu / Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kissojen suojelu – Kisu ry

Yhteystiedot: Sarvelantie 8

37800 Akaa

2. Rekisterin nimi

Kissojen suojelu – Kisu ry:n tukijarekisteri.

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien, yhdistyksen kuukausilahjoittajiksi ilmoittautuneiden, kummien, yhdistyksen toimintaan liittyvien vapaaehtoisten, yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa yhdistyksen oikeutettuun etuun ja/tai rekisteröidyn myöntämään suostumukseen (lahjoittajat, vapaaehtoiset).

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröidyn henkilötietojen ajantasainen hallinta, yhdistyksen ja rekisteröidyn välisen tukijasuhteen hallinta, hoitaminen ja kehittäminen; markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja muun tarjonnan kohdistaminen; analysointi, palveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen sekä kaikista edellä mainituista tiedottaminen. Tietoja voidaan käyttää myös yhdistyksen omiin markkinatutkimuksiin tai muihin omiin tilastollisiin tutkimuksiin.

Rekisterinpitäjät voivat käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden toteuttamiseksi (esimerkiksi suoramarkkinointi tai lehden/muun oman julkaisun lähettäminen). Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi fyysisesti sijaita rekisterinpitäjien alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: Rekisteröidyn nimi
Rekisteröidyn yrityksen nimi
Rekisteröidyn yrityksen yhteyshenkilö Rekisteröidyn osoitetiedot

Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Rekisteröidyn puhelinnumero
Rekisteröidyn syntymäaika
Rekisteröidyn jäsennumero;
Rekisteröidyn jäsenlaji;
Rekisteröidyn lahjoitustiedot
Rekisteröidyn kiinnostustiedot (esim. vapaaehtoistyö, osallistuminen tapahtumiin) Rekisteröidyn roolit (esim. lahjoittaja, kummi, jäsen, vapaaehtoinen) Rekisteröidyn lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot)

Asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä -tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt

Yhteydenottojen sisältö ja historia
Rekisteröidyn laskutusyhteystiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot

Rekisterinpitäjän palveluiden tai tapahtumien hyödyntämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumiin osallistumistiedot

Palautteet sekä muu asiakasviestintä

Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit Rekisteröityä koskevat tiedot

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäseneksi, lahjoittajaksi, kummiksi tai vapaaehtoiseksi liittymisen yhteydessä, mutta myös yhdistyksen palveluita käytettäessä (esim. ostotapahtumat yhdistyksen hallinnoimilla verkkoalustoilla ja sivustoilla), yhdistyksen tapahtumien yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeet), pankilta, Postilta, Valviralta, Fonectalta, sekä muista yhdistyksistä tai organisaatioista.

Yhdistys huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen tukijasuhteeseen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

• Yhdistysavain

9. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröidyn tukijasuhde on aktiivinen. Tukijasuhteen päätyttyä Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

Yhdistyksen jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä jäsenen erottua yhdistyksestä tai yhdistyksen erottaessa jäsenen.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterit ovat sähköisiä. Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Profilointi

Yhdistys voi osana henkilötietojen käsittelytoimia ja rekisterin käyttötarkoituksen toteutumista toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja viestejä yhdistyksen toiminnasta.

Profilointia tehdään asuinpaikkakunnan, jäsenyyden tyypin, lahjoittaja- tai vapaaehtoissuhteen sekä näiden yhdistelmien, tarjous-, tilaus-, lahjoitus- tai sopimustietojen, tukijahistorian sekä mahdollisten muiden rekisteröidyn itsensä antamien tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerättyjen tietojen perusteella.

13. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Sanna Teissala, [email protected] Tietosuojavaltuutetun toimisto, tietosuoja.fi

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.